Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2019-2021 Miasta Wałbrzycha

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2019-2021 Miasta Wałbrzycha

Niniejszy program jest kontynuacją programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014 –2018”, przyjętego uchwałą nr LXV/661/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 sierpnia 2014 roku.
Tak jak poprzedni, opracowany został w oparciu o „Schemat programu zdrowotnego”, zalecanego do stosowania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie.
Poprzedni program uzyskał pozytywną opinię Prezesa Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie nr 132/2014 z dnia 30 czerwca 2014r.
Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Zdrowia określoną w piśmie z dnia 05.02.2015 r. znak PZ-PZ.075.1.2015, opiniowaniu przez Agencję nie podlegają projekty programów, będące kontynuacją programów realizowanych w poprzednim okresie.
W poprzednim programie kampanią edukacyjną zostały objęte dzieci obojga płci urodzone w latach 2002-2006 oraz ich rodzice/opiekunowie prawni, wychowawców oraz nauczycieli a szczepieniami dziewczęta urodzone w latach 2002-2006

Obecny program, w zakresie szczepień ochronnych kierowany jest do dziewcząt urodzonych w latach 2007–2009 a w zakresie kampanii edukacyjnej do dziewcząt i chłopców z rocznika 2007-2009 oraz ich rodziców/opiekunów prawnych, wychowawców oraz nauczycieli.