Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020
Powszechny Spis Rolny 2020


Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728, zm. Dz. U z dnia 28 sierpnia 2020 r., poz. 1486). reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.
Na terenie gminy pracami spisowymi kieruje odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta – jako gminny komisarz spisowy. Zastępcą gminnego komisarza spisowego jest osoba wyznaczona przez gminnego komisarza spisowego.
Zarządzenie nr 293/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Wałbrzychu.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.
Użytkownicy gospodarstw rolnych w ramach spisu rolnego są obowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

 •  osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
 •  osób prawnych;
 •  jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

W przypadku gospodarstw rolnych osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne) spisem rolnym zostaną objęte wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej, a także gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o następującej skali:

 • 0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych;
 • 0,5 ha – dla krzewów owocowych;
 • 0,5 ha – dla warzyw gruntowych;
 • 0,5 ha – dla truskawek gruntowych;
 • 0,5 ha – dla chmielu;
 • 0,3 ha – dla szkółek sadowniczych;
 • 0,3 ha – dla szkółek ozdobnych;
 • 0,1 ha – dla tytoniu;
 • 5 sztuk – dla bydła ogółem;
 • 20 sztuk– dla świń ogółem;
 • 5 sztuk – dla loch;
 • 20 sztuk – dla owiec ogółem;
 • 20 sztuk – dla kóz ogółem;
 • 100 sztuk – dla drobiu ogółem;
 • 10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych;
 • 20 pni – dla pszczół.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

 • samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie internetowej (Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie dokonał samospisu internetowego albo nie przekazał danych w formie wywiadu telefonicznego, nie może odmówić przekazania danych w formie bezpośredniego wywiadu);
 • odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
 • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Ulotka informacyjna

Spis zostanie przeprowadzony przez rachmistrzów terenowych, którzy przy wykonywaniu czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, posługiwać się będą  umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem, zawierającym:

 1. imię i nazwisko oraz zdjęcie tego rachmistrza terenowego;
 2. numer identyfikatora;
 3. nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego;
 4. określenie terenu gminy, na którym jest upoważniony do przeprowadzania bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego;
 5. pieczęć wojewódzkiego biura spisowego;
 6. podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora;
 7. okres, na jaki identyfikator został wystawiony.

Szczegółowe informacje dotyczące spisu dostępne są na stronie Głównego Urzędu Statystycznego - Powszechny Spis Rolny 2020

Konkurs fotograficzny pt. „PSR 2020. Polska wieś w obiektywie”

W ramach promocji Powszechnego Spisu Rolnego 2020 Urząd Statystyczny we Wrocławiu organizuje Konkurs fotograficzny pt. „PSR 2020. Polska wieś w obiektywie”. Celem Konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat statystyki publicznej oraz promowanie zbliżającego się Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Konkurs trwa od 1 lipca do 30 listopada 2020 r.
Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie mieszkańcy województwa dolnośląskiego.
Na zwycięzców czekają nagrody!

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Urzędu Statystycznego we Wrocławiu