Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na postawie art. 4 ust. 1, pkt 1, art.11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art.13 ust.1 – 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 i art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na  wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców z zakresu pomocy społecznej (dział – 852 Pomoc społeczna, rozdział – 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, § 236, nazwa zadania: BKS/POM.SPOŁ-9/14) przewidzianego do realizacji w 2021 roku.

Rodzaj zadania:
Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym z terenu miasta Wałbrzycha w okresie od 04.01.2021 r. do 31.12.2021 r. z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej.
Zadanie zostanie wykonane w dwóch jadłodajniach w Wałbrzychu: przy ul. 11 Listopada 65 oraz przy ul. Niepodległości 24.