Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), w związku z art. 17 ust.1 pkt 3 i art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej (dział 852 - Pomoc Społeczna, rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania), przewidzianych do realizacji w 2021 roku.