Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Infrastruktura techniczna

Dostawa gazu

 • Siecią gazową na terenie miasta Wałbrzych zarządza Polska Spółka Gazownictwa we Wrocławiu, ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław,
 • Odbiorcy gazu w mieście Wałbrzych zasilani są w gaz ziemny wysokometanowy gr. E za pomocą sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia.
 • Istnieje 47 stacji redukcyjno - pomiarowych .
 • Długość sieci gazowej niskiego oraz średniego ciśnienia - 279,17 km
 • Długość sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia - 17,77 km
 • Długość przyłączy gazowych niskiego oraz średniego ciśnienia - 86,25 km  (7 647 szt.)


Energia elektryczna

Dystrybucja energii elektrycznej na obszarze miasta Wałbrzycha jest przedmiotem działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu. Na terenie Wałbrzycha zlokalizowanych jest 6 Głównych Punktów Zasilania (GPZ) zasilanych elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi wysokiego napięcia WN 110 kV. Z GPZ-ów wyprowadzane są linie napowietrzne i kablowe (podziemne) średniego napięcia SN 10 kV i 20 kV, które zasilają słupowe lub wnętrzowe stacje transformatorowe SN/nN. Ze stacji SN/nN wyprowadzona jest sieć elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa niskiego napięcia nN 0,4 kV zasilająca odbiorców.

Część odbiorców (większe zakłady produkcyjne) posiada własne stacje transformatorowe SN/nN, które zasilane są z sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN.

Długości linii elektroenergetycznych należących do TAURON Dystrybucja S.A. na terenie miasta Wałbrzycha wynoszą:

 • linie napowietrzne wysokiego napięcia WN 110 kV – 56,3 km,
 • linie średniego napięcia SN 10 kV i 20 kV – 280 km,
 • linie niskiego napięcia nN 0,4 kV – 574 km.

Zaopatrzenie w wodę

Eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Wałbrzycha zajmuje się Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Spółka ta została powołana przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji, w skład którego wchodzi 9 gmin, w tym Gmina Wałbrzych.

Wałbrzych zaopatrywany jest w wodę z ujęć wód podziemnych w rejonie Marciszowa, Gorzeszowa (Gmina Wiejska Kamienna Góra) i Unisławia Śląskiego (Gmina Mieroszów) oraz ujęcia wód powierzchniowych na rzece Bóbr – zlokalizowanych na terenie Gminy Kamienna Góra. Niewielkie ujęcia wód podziemnych zaopatrujących Wałbrzych zlokalizowane są również w Czarnym Borze.

 • Długość sieci wodociągowej rozdzielczej (bez przyłączy) – 507,6 km,
 • Długość sieci magistralnej – 68,2 km,
 •  Liczba przyłączy do sieci wodociągowej od budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – 7 524 szt.,
 •  Dobowa zdolność produkcyjna urządzeń wodociągowych (dla całego wodociągu eksploatowanego przez WPWiK Sp. z o. o.) - 81,00 tys. m3,
 •  Sprzedaż wody w  2019 r. – 5 783 789,08 m3

Kanalizacja sanitarna

 • Długość sieci sanitarnej (bez przyłączy kanalizacyjnych) – 461,3 km (w tym Wałbrzych 214,2 km),
 • Liczba oczyszczalni ścieków – 5:
  - Oczyszczalnia Ścieków ”Ciernie” w Świebodzicach, adres: ul. Strzegomska 82, 58-160 Świebodzice,

  - Oczyszczalnia Ścieków Jugowice, adres: ul. Główna 36, 58-321 Jugowice,

  - Oczyszczalnia Ścieków ”Gorce” w Czarnym Borze, adres: ul. Wałbrzyska 5, 58-379 Czarny Bór,

  - Oczyszczalnia Ścieków w Dziećmorowicach, adres: ul. Sienkiewicza 99, 58-308 Dziećmorowice,

  - Oczyszczalnia Ścieków w Chwaliszowie, adres: ul. Główna dz. nr 185/3 i nr 164/3, 58-312 Chwaliszów.
 • Wydajność oczyszczalni ścieków

 

 

Oczyszczalnia Ścieków w Chwaliszowie

Oczyszczalnia Ścieków ”Ciernie” w Świebodzicach

Oczyszczalnia Ścieków w Dziećmorowicach

Oczyszczalnia Ścieków  ”Gorce” w Czarnym Borze

Oczyszczalnia Ścieków Jugowice

Dopuszczalne przepływy ścieków wg dokumentacji technicznej i pozwolenia wodnoprawnego

Q śrd = 484 m3/d

Q maxd = 565 m3/d

Q śrd = 40 000 m3/d

Q maxh = 4 000 m3/d

Q maxr = 14 600 000 m3/r

Q śrd = 800 m3/d

Q maxh = 60 m3/h

Q maxr = 356 484 m3/r

wody opadowe:

Q maxs = 4 dm3/s

Q śrd = 3 000 m3/d (okres bezdeszczowy)   

Q maxd = 10 000 m3/d

wody opadowe:

Q maxs = 108 dm3/s

Q śrd = 6 000 m3/d

Q maxr = 2 500 000 m3/r

Q maxh = 1 150 m3/h

 • Wałbrzych obsługują dwie oczyszczalnie ścieków: „Ciernie” w Świebodzicach o przepustowości              Q śrd = 40 000 m3/dobę i oczyszczalnia ścieków „Dziećmorowice” we wsi Dziećmorowice (Gmina Walim) o przepustowości Q śrd =800 m3/dobę.

Kanalizacja deszczowa

 • Długość sieci - ok. 170 km, na której usytuowano ok. 6600 wpustów ulicznych,
 • Ok. 70% sieci wybudowana jest przed 1945 rokiem, sieć sukcesywnie poddawana jest remontom i przebudowie w ramach prowadzonych inwestycji drogowych,
 • Miejska sieć kanalizacji deszczowej na terenie miasta Wałbrzycha utrzymana  jest przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta.

Energia cieplna

Głównym dostawcą energii cieplnej w Wałbrzychu jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu, które posiada na terenie miasta następujące źródła ciepła:

 • ciepłownia C-3, zlokalizowana przy ul. Ogrodowej 25, o łącznej mocy zainstalowanej 69,07 MWt, wyposażona w dwa kotły wodne opalane węglem kamiennym,
 • ciepłownia C-1, zlokalizowana przy ul. Długiej 3d, o łącznej mocy zainstalowanej 15,2 MWt, wyposażona w dwa kotły wodne opalane gazem,
 • kotłownie lokalne, wszystkie kotłownie lokalne są opalane gazem, całkowicie zautomatyzowane i ekologiczne.

Ciepło jest dostarczane głównie do dwóch dzielnic o największej liczbie mieszkańców tj. Podzamcza i Piaskowej Góry.

Aktualizacja: 13.11.2020 r.