• Czeski
 • Angielski
 • Francuski
 • Niemiecki
 • Polski
Imieniny: Cezarego, Marii i Zygfryda
wtorek, 22 sierpnia 2017
KonkursyPREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art 4 ust. 1 pkt  16,  art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 
ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tj. Dz.U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.),  

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego w 2017 roku na terenie miasta Wałbrzycha
i dla jego mieszkańców - wzbogacający ofertę kulturalną miasta o charakterze prestiżowym.PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art 4 ust. 1 pkt  1, 7 i 10,  art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 1 - 2 , ust.3 - 5
ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tj. Dz.U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.),  

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(dział 852 - Pomoc Społeczna, rozdział 85295 - Pozostała Działalność), przewidzianego do realizacji w 2017 roku.PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.),
art. 41 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.487).

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego
z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (dział – 851, rozdział – 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi) przewidzianego do realizacji w 2017 r.PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), art. 4 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.487).

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
(dział – 851, rozdział – 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi) przewidzianych do realizacji w 2017 r.PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art 4 ust. 1 pkt 1, 7 i 10, art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz.U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2017 rokuPREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art 4 ust. 1 pkt 1, 7 i 10, art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz.U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej (dział 852 - Pomoc Społeczna,
rozdział 85295 - Pozostała Działalność), przewidzianych do realizacji w 2017 roku.


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie § 4 Uchwały Nr LVIII/578/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wałbrzych (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2014 r. poz. 1043),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Gminie Wałbrzych w roku 2017.


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 48 b ust. 1, ust. 2, ust.3 oraz ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.) oraz uchwały Nr LXV/661/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018”.

OGŁASZA DRUGI OTWARTY KONKURS OFERT
NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU ZDROWOTNEGO W ROKU 2017

Przedmiotem konkursu jest wybór podmiotu, który zorganizuje i przeprowadzi w 2017 roku w Wałbrzychu „PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO HPV NA LATA 2014-2018”,
w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV typu 6,11,16,18 oraz kampanii informacyjno-edukacyjnej.GMINA WAŁBRZYCH
reprezentowana przez
PREZYDENTA WAŁBRZYCHA
z dniem 15 marca 2017 r.

 OGŁASZA ZAMIAR ZLECENIA ZADANIA PUBLICZNEGO:

Promocja Gminy Wałbrzych poprzez udział klubów sportowych występujących na centralnym szczeblu rozgrywek w piłce nożnej mężczyzn w 2017 r.

Podstawa prawna: Nabór ofert jest ogłaszany na podstawie Uchwały nr XLIII/393/13 Miasta Wałbrzycha z dniem 31.01.2013r. w sprawie określania trybu postępowania o udzielanie dotacji z budżetu Miasta, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział – 85149 programy polityki zdrowotnej), przewidzianych do realizacji w 2017r.

Rodzaj zadania:
„ Zadanie z zakresu ochrony zdrowia polegające na podejmowaniu działań w 2017 roku, mające na celu poprawę jakości opieki nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi,
przebywającymi w środowisku domowym z terenu Miasta Wałbrzycha, w tym rehabilitacja i zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla niepełnosprawnych, nieuleczalnie i przewlekle chorych dzieci ”.


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 13, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) . uchwały Nr XXIX/385/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025, §5 ust. 12 pkt e uchwały Nr XXXII/405/2016
Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjiami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r. 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców z zakresu wspierania działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej,
(dział 853, rozdział 85395, §236 8, §236 9) przewidzianego do realizacji w 2017 rokuPREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

NA WYBÓR REALIZATORA W 2017 ROKU PROGRAMU ZDROWOTNEGO PN:

„PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO HPV NA LATA 2014-2018”,
w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV typu 6,11,16,18 oraz kampanii informacyjno-edukacyjnej


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

OGŁASZA ZAMIAR ZLECENIA ZADANIA PUBLICZNEGO:

Promocja Gminy Wałbrzych poprzez udział klubów sportowych występujących na centralnym szczeblu rozgrywek w piłce siatkowej mężczyzn w 2017 r.

Ogłoszenie konkursuPREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 4, 16, art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) .

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
w 2017 roku na terenie miasta Wałbrzycha i dla jego mieszkańcówPREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), art. 4.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.487).

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego pn: “Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, dla dzieci i młodzieży z Wałbrzycha”


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na postawie art. 4 ust. 1, pkt 1, art.11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art.13 ust.1 – 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 i art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz.930 z późn.zm.)

OGŁASZA DRUGI OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców z zakresu pomocy społecznej
(dział – 852 Pomoc społeczna, rozdział – 85295 – pozostała działalność) przewidzianego do realizacji w 2017 roku.


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA


działając na podstawie art. 4, ust. 1, pkt. 17, art. 11 ust. 1-2 oraz art.13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817).

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku.

Ogłoszenie
Wzór oferty
Zarządzenie


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na postawie art. 4 ust. 1, pkt 1, art.11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art.13 ust.1 – 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 i art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz.930 z późn.zm.)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadania publicznego:

Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym z terenu miasta Wałbrzycha
w okresie od 02.01.2017 r. do 29.12.2017 r. z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej.


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 1817), w związku z art. 17 ust.1 pkt 3 i art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r., poz. 930 ze zm. ),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadania publicznego:

„Prowadzenie Magazynu Żywności na terenie Gminy Wałbrzych, w tym:
pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD”.PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, 15 i 32, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 - 5
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadania publicznego:

 Realizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych
dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym wraz z organizacją wypoczynku w okresie zimowym i letnim w 2017 roku.


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA
działając na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1b, art. 11 ust. 1-2 oraz art. 13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn.zm.) oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej 
i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255)
ogłasza zamiar zlecenia zadania publicznego:
PROWADZENIE PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE MIASTA WAŁBRZYCHA W 2017 R.PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA
z dniem 28 października 2016r.
ogłasza zamiar zlecenia zadania publicznego:
PROMOCJA GMINY WAŁBRZYCH POPRZEZ UDZIAŁ KLUBÓW SPORTOWYCH WYSTĘPUJĄCYCH NA CENTRALNYM SZCZEBLU ROZGRYWEK W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN W 2016 r.PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA
z dniem 18 sierpnia 2016r.
ogłasza zamiar zlecenia zadania publicznego:
PROMOCJA GMINY WAŁBRZYCH POPRZEZ UDZIAŁ KLUBÓW SPORTOWYCH WYSTĘPUJĄCYCH NA CENTRALNYM SZCZEBLU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ MĘŻCZYZNPREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 93 ust. 2 i 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 575)

oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.)

 OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201– placówki opiekuńczo-wychowawcze)
PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

z dniem 23 czerwca 2016 r.

ogłasza zamiar zlecenia zadania publicznego:

PROMOCJA GMINY WAŁBRZYCH POPRZEZ UDZIAŁ KLUBÓW SPORTOWYCH WYSTĘPUJĄCYCH NA CENTRALNYM SZCZEBLU ROZGRYWEK W KOSZYKÓWCE MĘŻCZYZN


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 93 ust. 2 i 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 575)

oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.)

 OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201– placówki opiekuńczo-wychowawcze)PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 236), 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział – 85149 programy polityki zdrowotnej), przewidzianych do realizacji w 2016r.
Gmina Wałbrzych

reprezentowana przez

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na postawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2016 r.Gmina Wałbrzych

reprezentowana przez


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

ogłosza otwarty konkurs ofert na wybór realizatora

„PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO HPV NA LATA 2014-2018”,
w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV typu 6,11,16,18
oraz kampanii informacyjno-edukacyjnej w 2016 roku.Gmina Wałbrzych

reprezentowana przez


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na postawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu klultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

i dziedzictwa narodowego w 2016 r. na terenie miasta Wałbrzycha i dla jego mieszkańców 


Gmina Wałbrzych

reprezentowana przez


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na postawie art. 4 Uchwały nr LVIII/578/2014 Rady Miejskiej Wałbrzych z dnia 20 lutego 2014 r, w sprawie

określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wałbrzych (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2014 r. poz. 1043

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu Gminie Wałbrzych w roku 2016


Gmina Wałbrzych
reprezentowana przez


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na postawie art. 11 ust.1 oraz art.13 ust.1 – 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz.1118 z późn. zm.),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (dział – 851, rozdział – 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi) przewidzianych do realizacji w 2016 r.


Gmina Wałbrzych
reprezentowana przez


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na postawie art. 11 ust.1 oraz art.13 ust.1 – 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz.1118 z późn. zm.),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej (dział 852 - Pomoc Społeczna, rozdział 85295 - Pozostała Działalność), przewidzianych do realizacji w 2016 r.


Gmina Wałbrzych
reprezentowana przez


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na postawie art. 11 ust.1 oraz art.13 ust.1 – 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz.1118 z późn. zm.),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

Realizacja zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym wraz z zorganizowaniem wypoczynku w okresie zimowym i letnim w 2016 r.


Gmina Wałbrzych
reprezentowana przez


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na postawie art. 11 ust.1 oraz art.13 ust.1 – 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz.1118 z późn. zm.),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców z zakresu pomocy społecznej (dział – 852 Pomoc społeczna, rozdział – 85295 – pozostała działalność) przewidzianego do realizacji w 2016 roku.Gmina Wałbrzych
reprezentowana przez

PREZYDENTA WAŁBRZYCHA


z dniem 19 listopada 2015r.

ogłasza zamiar zlecenia zadania publicznego:

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2016R.


Gmina Wałbrzych
reprezentowana przez

PREZYDENTA WAŁBRZYCHA


z dniem 16 listopada 2015r.

ogłasza zamiar zlecenia zadania publicznego:

PROWADZENIE PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE MIASTA WAŁBRZYCHA W 2016 R.Gmina Wałbrzych
reprezentowana przez

PREZYDENTA WAŁBRZYCHA


z dniem 12 października 2015r.

ogłasza zamiar zlecenia zadania publicznego:

PROMOCJA GMINY WAŁBRZYCH POPRZEZ UDZIAŁ KLUBÓW SPORTOWYCH WYSTĘPUJĄCYCH NA CENTRALNYM SZCZEBLU W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN W 2015 R.


Gmina Wałbrzych
reprezentowana przez

PREZYDENTA WAŁBRZYCHA


z dniem 05 października 2015r.

ogłasza zamiar zlecenia zadania publicznego:

PROMOCJA GMINY WAŁBRZYCH POPRZEZ UDZIAŁ KLUBÓW SPORTOWYCH WYSTĘPUJĄCYCH NA CENTRALNYM SZCZEBLU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ MĘŻCZYZNPREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku na terenie miasta Wałbrzycha i dla jego mieszkańców – wzbogacający ofertę kulturalną miasta o charakterze prestiżowym.

Rodzaj zadania:

Organizacja :

XII Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki Ensemble im. Księżnej Daisy w Wałbrzychu.


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art.4 ust. 1 pkt 17, art.11 ust. 1-2 oraz art. 13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku. 

Rodzaj zadania:

Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży mającego na celu rozwój umiejętności sportowych
w dyscyplinach sportu : piłka nożna, boks, szachy, podnoszenie ciężarów, siatkówka, a w szczególności organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży na każdym jego szczeblu. PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2015 roku.

Zadanie Nr 1

Organizacja imprez krajoznawczych w tym rajdów, zlotów i wycieczek tematycznych, oraz imprez turystyki kwalifikowanej w szczególności w środowisku dzieci i młodzieży.

Zadanie Nr 2

Edukacja krajoznawcza oraz organizacja konkursów krajoznawczych dla dzieci i młodzieży.

Zadanie Nr 3

Podnoszenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez uporządkowanie przestrzeni szlaków i atrakcji turystycznych miasta Wałbrzycha t.j. m.in. znakowanie i konserwację szlaków czy zagospodarowanie w tablice informacyjne, ławki , stoły itp.PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku na terenie miasta Wałbrzycha i dla jego mieszkańców

Zadanie Nr 1

Organizacja:

 • przedsięwzięć kulturalnych, w tym o zasięgu ponadlokalnym lub międzynarodowym,w szczególności przeglądów, koncertów, występów, spektakli, konkursów, plenerów, jubileuszowych lub cyklicznych wydarzeń kulturalnych, w tym także prezentujących i promujących amatorski ruch artystyczny,
 • przedsięwzięć z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji, z wyłączeniem realizacji prac konserwatorskich i robót budowlanych oraz przedsięwzięć z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej za szczególnym uwzględnieniem wydarzeń upamiętniających święta państwowe,
 • przedsięwzięć upowszechniających, promujących i popularyzujących lokalnych twórców i ich twórczość.

Zadanie Nr 2

Realizacja programów oraz przedsięwzięć w zakresie edukacji kulturalnej lub działań artystycznych dzieci i młodzieży.
W związku z priorytetowym charakterem niniejszego zadania wynikającym z Uchwały Nr LXVIII/699/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok, na wykonanie zadania zabezpiecza się 10% kwoty przeznaczonej na realizację zadań z zakresu kultury w 2015 roku tj. 11.000,00 zł

Zadanie Nr 3

Wydawanie niskonakładowych publikacji (również katalogów) dokumentujących wiedzę o przeszłości, dniu dzisiejszym i tradycjach miasta Wałbrzycha oraz zamieszkującej go społeczności a także dokumentujących dorobek artystyczny lokalnych twórców lub realizowanych przedsięwzięć.
PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.), art. 4' ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze zm.).

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (dział – 851, rozdział – 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi) przewidzianych do realizacji w 2015 r.

Zadanie Nr 1

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych i pozalekcyjnych zajęć sportowych - trener osiedlowy

Zadanie Nr 2

Realizacja działań na rzecz promowania abstynencji i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta Wałbrzycha, a w szczególności wspieranie działalności ruchów samopomocowych i środowisk trzeźwościowych

Zadanie Nr 3

Obóz socjoterapeutyczny dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r., poz. 1118 ze zm.),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej (dział 852 - Pomoc Społeczna, rozdział 85295 - Pozostała Działalność), przewidzianych do realizacji w 2015 roku.

Zadanie Nr 1

Udzielenie pomocy rzeczowej dla osób dotkniętych zdarzeniami losowymi i sytuacją kryzysową - prowadzenie magazynu żywnościowego.

Warunki realizacji zadania:
1. Zdolności organizacyjne oferenta niezbędne do wykonywania zadania - p
osiadanie lub dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami do przechowywania i wydawania żywności.
2. Posiadane zasoby kadrowe, udział wolontariatu.

3. Prowadzenie dokumentacji służącej ocenie zasadności wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadania.
4. Realizacja zadania na terenie miasta Wałbrzycha i dla jego mieszkańców.

Zadanie Nr 2

Wspieranie działań na rzecz integracji osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, w tym osób niepełnosprawnych a w szczególności w formie:

2.1. aktywizacji społecznej,
2.2. prowadzenia grup wsparcia dla rodzin i osób w stanach kryzysu psychicznego,
2.3. poradnictwa specjalistycznego i społecznego,
2.4. działań o charakterze integracyjnym.
PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 6, art. 11 ust. 1-2 oraz art. 13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn.zm.),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział – 85149 programy polityki zdrowotnej), przewidzianych do realizacji w 2015r.

RODZAJ ZADANIA

Zadanie Nr 1

„Udzielanie pomocy chorym na choroby nowotworowe  w zakresie paliatywnej opieki domowej ”.

PLIKI DO POBRANIA:


ZAŁĄCZNIKI:


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 6, art. 11 ust. 1-2 oraz art. 13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn.zm.),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie (dział 851 – Ochrona Zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi) przewidzianych do realizacji w 2015 r. oraz w latach 2015-2017.

RODZAJ ZADANIA

Zadanie Nr 1
Realizacja zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym wraz z zorganizowaniem wypoczynku w okresie zimowym i letnim w 2015 r.

PLIKI DO POBRANIA:


ZAŁĄCZNIKI:


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn.zm . ) ,

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku.

RODZAJ ZADANIA

Zadanie Nr 1
Popularyzacja współzawodnictwa sportowego poprzez organizację imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych o charakterze lokalnym, ponadlokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, na terenie miasta Wałbrzych i dla jego mieszkańców.

Zadanie Nr 2
Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w poszczególnych dyscyplinach sportu a w szczególności organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży na każdym jego szczeblu.

PLIKI DO POBRANIA:


ZAŁĄCZNIKI:


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie § 4 Uchwały Nr LVIII/578/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wałbrzych (Oz. Urz. Woj. 001. z 2014 r. poz. 1043),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Gminie Wałbrzych w roku 2015.

RODZAJ ZADANIA

Zadanie Nr 1

Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętnościsportowych w dyscyplinach zespołowych: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, a w szczególności organizacja treningów, meczy i imprez sportowo - rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek (rywalizacji) .

Zadanie Nr 2

Organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętnościsportowych w dyscyplinach indywidualnych, a w szczególności organizacja treningów, zawodów, rajdów, spotkań, meczy, sparingów, imprez o charakterze sportowo - rekreacyjnym, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek (rywalizacji).

PLIKI DO POBRANIA:


ZAŁĄCZNIKI:


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn.zm . ) ,

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców z zakresu pomocy społecznej ( dział - 852 Pomoc społeczna, rozdzi ał - 85295 - pozostała działalność ) przewidzianego do realizacji w 2015 roku .

RODZAJ ZADANIA

Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym z terenu miasta Wałbrzycha w okresie od 2.01.2015 r. do 31.12.2015 r. z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej.

PLIKI DO POBRANIA:


ZAŁĄCZNIKI:

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), art. 4' ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze zm.).

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (dział – 851, rozdział – 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi) przewidzianych do realizacji w 2014 r.

PLIKI DO POBRANIA:


Treść ogłoszenie
ZAŁĄCZNIKI:


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536
ze zm.),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej ( dział - 852 Pomoc społeczna, rozdział - 85295 - pozostała działalność) przewidzianych do realizacji w 2014 roku.

PLIKI DO POBRANIA:


Treść ogłoszenie
ZAŁĄCZNIKI:


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2014 roku.

PLIKI DO POBRANIA:


Treść ogłoszenie
ZAŁĄCZNIKI:


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536
z późn. zm.)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego w 2014 roku na terenie miasta Wałbrzycha i dla jego
mieszkańców

PLIKI DO POBRANIA:


Treść ogłoszenie
ZAŁĄCZNIKI:


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia (dział - 851, rozdział - 85149 programy polityki zdrowotnej), przewidzianych do realizacji w 2014r.

Rodzaj zadania:
"Udzielanie pomocy chorym na choroby nowotworowe w zakresie paliatywnej opieki domowej ".

PLIKI DO POBRANIA:


Treść ogłoszenie
ZAŁĄCZNIKI:


Wykaz planowanych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r.

Zakres: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej.

Lp.

Rodzaj zadania Termin ogłoszenia konkursu
1.

Organizacja:
-przedsięwzięć kulturalnych, w tym o zasięgu ponadlokalnym lub międzynarodowym, w szczególności: przeglądów, koncertów, występów, spektakli, konkursów, plenerów, jubileuszowych lub cyklicznych wydarzeń kulturalnych, w tym także prezentujących i promujących amatorski ruch artystyczny,

-przedsięwzięć z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji,
z wyłączeniem realizacji prac konserwatorskich i robót budowlanych oraz przedsięwzięć z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń upamiętniających święta państwowe,

- przedsięwzięć upowszechniających, promujących

i popularyzujących lokalnych twórców i ich twórczość

Luty 2014
2.

Realizacja programów oraz przedsięwzięć w zakresie edukacji kulturalnej lub działań artystycznych dzieci
i młodzieży

Luty 2014
3. Wydawanie niskonakładowych publikacji (również katalogów) dokumentujących wiedzę o przeszłości, dniu dzisiejszym i tradycjach miasta Wałbrzycha oraz zamieszkującej go społeczności, a także dokumentujących dorobek artystyczny lokalnych twórców lub realizowanych przedsięwzięć Luty 2014


Zakres: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 

Lp. Rodzaj zadania Termin ogłoszenia konkursu
1.

Popularyzacja współzawodnictwa sportowego poprzez organizację imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych
o charakterze lokalnym, ponadlokalnym, ogólnopolskim

i międzynarodowym na terenie miasta Wałbrzych i dla jego mieszkańców.

Grudzień/Styczeń 2014

2.

Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w poszczególnych dyscyplinach sportu a w szczególności organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci
i młodzieży na każdym jego szczeblu oraz udostępnienie obiektów sportowych do celów szkolenia i uczestniczenia
w rozgrywkach ligowych organizowanych na wyższym niż czwarty poziom rywalizacji włącznie.

Grudzień/Styczeń 2014

3.

Rehabilitacja ruchowa, organizacja szkolenia
i współzawodnictwo osób niepełnosprawnych.

Grudzień/Styczeń 2014

4. Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej oraz sport szkolny – organizacja szkolenia i współzawodnictwa młodzieży szkolnej.

Grudzień/Styczeń 2014


Zakres: Turystyka i krajoznawstwo
 

Lp. Rodzaj zadania Termin ogłoszenia konkursu
1.

Organizacja imprez krajoznawczych, w tym rajdów, zlotów
i wycieczek tematycznych oraz imprez turystyki kwalifikowanej w środowisku dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Luty/Marzec 2014

2.

Edukacja krajoznawcza oraz organizacja konkursów krajoznawczych dla dzieci i młodzieży.

Luty/Marzec 2014
3. Podnoszenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez uporządkowanie przestrzeni szlaków i atrakcji turystycznych miasta Wałbrzycha, tj. m.in. znakowanie i konserwację szlaków czy zagospodarowanie w tablice informacyjne, ławki, stoły itp., Luty/Marzec 2014

 
 Zakres : Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych (Ochrona Zdrowia)
 

Lp. Rodzaj zadania Termin  ogłoszenia konkursu
1.

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci
i młodzieży z terenu miasta Wałbrzycha

Grudzień 2013
2. Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, profilaktycznej oraz terapeutycznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych Luty/Marzec 2014
3.

Realizacja działań na rzecz promowania abstynencji
i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta Wałbrzycha

Luty/Marzec 2014

4.

Obóz socjoterapeutyczny dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

Marzec/Kwiecień 2014


 Zakres: Ochrona zdrowia
 

Lp. Rodzaj zadania Termin ogłoszenia konkursu
1. Udzielanie pomocy chorym na choroby nowotworowe w zakresie paliatywnej opieki domowej . Marzec 2014
2.

Szczepienie dziewcząt przeciw zakażeniu wirusowi brodawczaka ludzkiemu - HPV

Marzec 2014

 
Zakres: Pomoc społeczna
 

Lp. Rodzaj zadania Termin ogłoszenia konkursu
1. Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym z terenu miasta Wałbrzycha w okresie od 2.01.2014 r. do 31.12.2014 r. z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej. Listopad 2013
2.

Wspieranie działań na rzecz integracji osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, w tym osób niepełnosprawnych
a w szczególności w formie:

 • 2.1. aktywizacji społecznej,
 • 2.2. prowadzenia grup wsparcia dla rodzin i osóbw stanach kryzysu psychicznego,
 • 2.3. poradnictwa specjalistycznego i społecznego,
 • 2.4. działań o charakterze integracyjnym. 
Luty/Marzec 2014


 Zakres: Edukacja
 

Lp. Rodzaj zadania Termin ogłoszenia konkursu
1. Edukacja osób dorosłych, w tym seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji cyfrowej. Luty/Marzec 2014
2. Edukacja dzieci i młodzieży w obszarze zdrowego stylu życia. Luty/Marzec 2014
3. Edukacja i aktywizacja dzieci i młodzieży do postaw i działań prospołecznych oraz proobywatelskich Luty/Marzec 2014
4. Edukacja dzieci i młodzieży z zakresu przedsiębiorczości. Luty/Marzec 2014 

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

 

działając na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 17, art. 11 ust. 1 - 2 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT


na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.

PLIKI DO POBRANIA:


Treść ogłoszenie
ZAŁĄCZNIKI:


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

 

działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT


na realizację zadania publicznego na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców z zakresu pomocy społecznej ( dział - 852 Pomoc społeczna, rozdział – 85295 – pozostała działalność) przewidzianego do realizacji w 2014 roku.

Rodzaj zadania :
Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym z terenu miasta Wałbrzycha w okresie od 2.01.2014 r. do 31.12.2014 r. z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej.

PLIKI DO POBRANIA:

 


Treść ogłoszenie
ZAŁĄCZNIKI:


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

 

działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536
ze zm.), art. 4' ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze zm.), art. 18 ust. 1 i 2 oraz
art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
z 2013 r., poz. 135 ze zm.),

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

 

na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz profilaktyki alkoholowej (dział 851 – Ochrona Zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdzialanie alkoholizmowi, przewidzianego do realizacji w 2014 r.

PLIKI DO POBRANIA:

 


Treść ogłoszenie
ZAŁĄCZNIKI:

 Gmina Wałbrzych
reprezentowana przez

PREZYDENTA WAŁBRZYCHA


z dniem 12 października 2015r.

ogłasza zamiar zlecenia zadania publicznego:

PROMOCJA GMINY WAŁBRZYCH POPRZEZ UDZIAŁ KLUBÓW SPORTOWYCH WYSTĘPUJĄCYCH NA CENTRALNYM SZCZEBLU W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN W 2015 R.

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na postawie art. 4 ust. 1, pkt 1, art.11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art.13 ust.1 – 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 i art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz.930 z późn.zm.)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców
z zakresu pomocy społecznej (dział – 852 Pomoc społeczna, rozdział – 85295 – pozostała działalność) przewidzianego do realizacji w 2017 roku.

 na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców z zakresu pomocy społecznej (dział – 852 Pomoc społeczna, rozdział – 85295 – pozostała działalność) przewidzianego do realizacji w 2017 roku.

na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej (dział 852 - Pomoc Społeczna, rozdział 85295 - Pozostała Działalność), przewidzianego do realizacji w 2017 roku.

Załącznik: 
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter