• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Pawła, Piotra i Salomei
czwartek, 29 czerwca 2017
Osoby niepełnosprawne



Zarządzenie nr 105/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wałbrzychu na kadencję 2017-2020

PLIK DO POBRANIA:


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wałbrzychu na kadencję 2017-2020.

PLIKI DO POBRANIA:


      25 LAT WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
       KONFERENCJA NAUKOWA 9 GRUDNIA 2016 ROKU


Program „Transport bez barier”- szkolenie kierowców i konduktorów.

W dniu 24 maja 2016 r., w godz. od 10.00 do 11.30 na terenie zajezdni autobusowej Śląskiego Konsorcjum Autobusowego przy ul. Ludowej 1 d, odbyło się pierwsze szkolenie zorganizowane dla kierowców i konduktorów obsługujących transport miejski w Wałbrzychu.
Szkolenie odbyło się w ramach realizowanego przez Urząd Miejski w Wałbrzychu programu pn.”Transport  bez barier” , którego celem jest dostosowanie usług transportu komunikacji miejskiej do obsługi osób  niepełnosprawnych.
W szkoleniu brali udział kierownik Zajezdni Autobusowej ŚKA Pan Jacek Radka, kierownik Działu Komunikacji Zbiorowej w ZDKiUM Pan Andrzej Welc, główny specjalista w ZDKiUM Pan  Mariusz Kacała, Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Pani Renata Wasąg, Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Pani Dorota Staniszewska kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wałbrzychu.
Uświadamianie i informowanie to cel zaplanowanych spotkań szkoleniowych mających na celu wypracowanie systemu obsługi, który stanie się bardziej przyjazny i dostępny dla mieszkańców  naszego miasta, szczególnie osobom z niepełnosprawnością ruchową, osób niewidomych i starszych.
Szkolenie  obejmowało :
1. Obsługę osób z niepełnosprawnością ruchową szczególnie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
2. Obsługę osób niewidomych i niedowidzących
Szkolenie było okazją do przybliżenia ważnego zagadnienia dotyczącego osób niewidomych korzystających z pomocy psów przewodników. Aktywnie w program szkoleniowy włączył się
Polski Związek Niewidomych Koło w Wałbrzychu. Prezes wałbrzyskiego Koła Pan Wiesław Świętochowski przedstawił problematykę osób niewidomych i niedowidzących. W szkoleniu uczestniczył Pan Adam Wołczyński mieszkaniec Wałbrzycha osoba niewidoma właściciel Przychodni Rehabilitacyjnej RENOMED. W szkoleniu brały udział dwie osoby korzystające na co dzień z pomocy specjalnie wyszkolonego psa przewodnika.
Podczas szkolenia zostało pokazane w  jaki sposób specjalnie wyszkolony pies pomaga osobie niewidomej w funkcjonowaniu na co dzień. Poruszone zagadnienie miało na celu, przekazanie istotnych informacji dotyczących uprawnień jakie przysługują osobom, którym towarzyszy pies przewodnik lub pies asystent.
Aktywnie w program szkoleniowy włączyło się Stowarzyszenie BARKA psycholog Pani Marta Chrisiudu przekazała ważne informacje  dotyczące problematyki niepełnosprawności, oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym  Koło w Wałbrzychu.
Podczas szkolenia zaprezentowano jak ważne jest w autobusach, rozkładanie platformy dla osób poruszających się na wózku, wykorzystanie funkcji przyklęku, który bardzo ułatwia wejście do autobusu osobom o obniżonej sprawności ruchowej, osobom starszym poruszającym się o kulach ale także i dla rodziców z dziećmi w wózkach.
Szkolenie  miało na celu wyeliminowanie nieprawidłowości i wypracowanie systemu obsługi,który spowoduje znaczącą poprawę usług transportowych w naszym mieście.




Czas na zmiany


Społeczna Kampania Parkingowa ”Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?”

Społeczna Kampania Parkingowa ”Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?”

Od października do grudnia 2015 r., w Wałbrzychu będzie realizowany program Społecznej Kampanii Parkingowej pod hasłem ”Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?”

Patronat honorowy nad kampanią obejmuje Prezydent Miasta Wałbrzycha dr Roman Szełemej.

Kampanię wspiera Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wałbrzychu, wałbrzyskie organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, Biuro Komunikacji w Wałbrzychu, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Straż Miejska w Wałbrzychu, Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu, Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Śląskie Konsorcjum Autobusowe w Wałbrzychu.

Celem Kampanii jest zwrócenie uwagi na problem zajmowania przez kierowców „ kopert” miejsc przeznaczonych do parkowania wyłącznie dla pojazdów osób niepełnosprawnych. „Koperta” przez większość kierowców jest kojarzona z ułatwieniem, a nie koniecznością. Nie każdy wie, że miejsca postojowe dla niepełnosprawnych charakteryzuje nie tylko położenie blisko wejścia do sklepu, ale przede wszystkim szerokość, umożliwiająca wyjęcie wózka inwalidzkiego z samochodu.

W ramach programu kampanii, w dniu 16 października 2015 r., o godz.11.00 na terenie Galerii Victoria, odbędzie się konferencja plenerowa na której, zostaną poruszone ważne kwestie dotyczące zmian wprowadzonych, w przepisach prawo o ruchu drogowym.

Podejmowane działania związane będą  z dystrybucją ulotek oraz akcją plakatową.

Na konferencji zostanie zaprezentowany samochód, zakupiony z programu PFRON oraz dotacji z budżetu Miasta dla Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 w Wałbrzychu.

Organizując kampanię parkingową, w naszym mieście chcemy kształtować odpowiedzialną postawę wśród mieszkańców naszego miasta, dążąc do równego traktowania, oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.

Działania prowadzone w ramach Kampanii parkingowej, realizowane będą, przy aktywnej współpracy  Urzędu Miasta ze Strażą Miejską oraz Komendą Miejską Policji.

Program społecznej Kampanii został przygotowany przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Wałbrzycha do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

Program będzie miał na celu min.: przekonanie mieszkańców naszego miasta, że oznaczone miejsca parkingowe stanowią bardzo ważny element w codziennym życiu niepełnosprawnych kierowców i znacznie pomagają im, w pokonywaniu wielu przeszkód i barier, które dla pełnosprawnego człowieka nie stanowią  żadnego problemu.

Sporządziła:
Janina Turicka
Pełnomocnik Prezydenta Miasta
do Spraw Osób Niepełnosprawnych


Zajęcia integracyjne w ramach ferii zimowych. „Poznaj Nas”

W ramach podejmowanych działań na rzecz integracji środowiska osób niepełnosprawnych
ze  społecznością lokalną naszego miasta, w naszym mieście w ramach ferii zimowych odbywają się zajęcia integracyjne pn.: ”Poznaj Nas ”. 

W zajęciach biorą udział dzieci, które w czasie ferii zimowych będą korzystać z zajęć organizowanych przez Placówki Wsparcia Dziennego.

Głównym celem zajęć jest zapoznanie dzieci z tematyką niepełnosprawności oraz możliwościach osób z niepełnosprawnością i drzemiących w nich uzdolnieniach.

Cele szczegółowe :

1.Kształtowanie pozytywnych postaw.

2.Przełamywanie barier.

3.Budzenie wrażliwości dzieci na potrzeby drugiego człowieka w szczególności osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

4.Rozwijanie zdolności twórczego myślenia i sprawności manualnych.

Zajęcia integracyjne odbywają się na terenie trzech Warsztatów Terapii Zajęciowej działających w Wałbrzychu: WTZ przy Polskim Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wałbrzychu, z siedzibą przy ul. Z. Nałkowskiej, WTZ przy Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 10 z siedzibą przy ul Ogrodowej, WTZ przy Stowarzyszeniu Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z siedzibą przy ul. Bohaterów Pracy 1,oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy z siedzibą przy ul. A. Duracza.

Placówki opracowały bardzo ciekawy harmonogram zajęć, który będzie realizowany podczas wspólnych zajęć. W programie zajęcia prowadzone w trzech grupach: ceramicznej, plastycznej i rękodzielnicze. W ramach prowadzonych zajęć będzie można wykonać min.; odlewy gipsowe, robienie biżuterii, makrama - praca ze sznurkiem, praca z masą solną.

Uczestnicy pokażą jak się pracuje w grupie, co można zrobić i w jaki sposób. Każde dziecko będzie miało okazję przejść przez te trzy warsztaty zajęciowe.

 

Integracyjne zajęcia warsztatowe będą miały na celu przybliżenie problematyki niepełnosprawności najmłodszym mieszkańcom naszego miasta, ucząc ich tolerancji, akceptacji, zrozumienia  już od najmłodszych lat. Wspólnie spędzony czas będzie okazją do przełamywania barier, stereotypów i uprzedzeń, które wciąż  jeszcze tkwią o osobach z niepełnosprawnością intelektualną.

 Zajęcia mają na celu szeroko pojętą integrację dzieci ze świetlic środowiskowych z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Współpraca i aktywnie spędzony czas mają przybliżyć dzieciom problem niepełnosprawności, wyzbycie się lęku i uwrażliwienie na innych ludzi.

"Program wyrównywania różnic między regionami II"

Ruszył nabór wniosków do programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Program wyrównywania różnic między regionami II". Środki w ramach programu przeznaczone są na wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w których udzielane są świadczenia rehabilitacyjne przez podmiot leczniczy (zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej).

Beneficjentami programu mogą być podmioty , które prowadzą obiekty służące rehabilitacji:

a) organizacje pozarządowe stowarzyszenia, fundacje, związki oraz izby tworzone na podstawie odrębnych przepisów a także osoby prawne działające na podstawie odrębnych przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia- działające na rzecz osób niepełnosprawnych, posiadające statutowy zapis o prowadzeniu takiej działalności- tworzone na podstawie odrębnych przepisów),

b) jednostki samorządu terytorialnego,

c) uczelnie medyczne,

d) zakłady opieki zdrowotnej.

Wnioski o dofinansowanie projektów ze środków PFRON w ramach w/w programu należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział do Spraw Osób Niepełnosprawnych
ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
Budynek sektor A pok. 111 (parter)
w terminie do dnia 17 marca 2014 r.

Informacje na temat programu oraz formularz wniosku są dostępne na stronie internetowej: www.umwd.dolnyslask.pl  (zakładka (Nie) pełnosprawni zakładka Programy i zadania). W przypadku pytań kontakt w Wydziałem do Spraw Osób Niepełnosprawnych
tel. 71 7701 41 51

Sporządziła:
Janina Turicka
inspektor w BKSTiSS
Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

Środki na sprzęt rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych. Warto skorzystać

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Spraw Społecznych Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych informuje, że 4 lutego Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę o przystąpieniu do realizacji programu PFRON pn. ”Program wyrównywania różnic między regionami II”.

Środki w ramach programu przeznaczone są na wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w których udzielane są świadczenia rehabilitacyjne przez podmiot leczniczy (zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej).

Beneficjentami programu mogą być podmioty , które prowadzą obiekty służące rehabilitacji:

a. organizacje pozarządowe stowarzyszenia, fundacje, związki oraz izby tworzone na podstawie odrębnych przepisów a także osoby prawne działające na podstawie odrębnych przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia- działające na rzecz osób niepełnosprawnych, posiadające statutowy zapis o prowadzeniu takiej działalności- tworzone na podstawie odrębnych przepisów),
b. jednostki samorządu terytorialnego,
c. uczelnie medyczne,
d. zakłady opieki zdrowotnej.

Wnioski o dofinansowanie projektów ze środków PFRON w ramach programu należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział do Spraw Osób Niepełnosprawnych
ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
Budynek sektor A pok. 111 (parter)
w terminie do dnia 17 marca 2014 r.

Informacje na temat programu oraz formularz wniosku są dostępne na stronie internetowej:
www.umwd.dolnyslask.pl   (zakładka(Nie)pełnosprawni zakładka Programy i zadania).
W przypadku pytań kontakt w Wydziałem do Spraw Osób Niepełnosprawnych
tel. 71 7701 41 51

Szkolenia dla osób z niepełnosprawnościami

Fundacja Eudajmonia z siedzibą we Wrocławiu zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych. Szkolenia odbywają się w 4 transzach w następujących
przedziałach czasowych:

a) grudzień 2013-styczeń 2014
b) marzec - kwiecień 2014
c) czerwiec - lipiec 2014
d) październik- listopad 2014

Wszelkie informacje o realizowanym projekcie dostępne są na stronie www.komputery@eudajmonia.pl
Informacji o szkoleniu w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu udziela:

Janina Turicka inspektor w BKSTiSS Pełnomocnik do Spraw Osób Niepełnosprawnych
tel: 74 66 55 152 e-mail: j.turicka@um.walbrzych.pl

PLIKI DO POBRANIA:

Społeczna Kampania Parkingowa ”Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?”

Od października do grudnia 2015 r., w Wałbrzychu będzie realizowany program Społecznej Kampanii Parkingowej pod hasłem ”Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?”

Patronat honorowy nad kampanią obejmuje Prezydent Miasta Wałbrzycha dr Roman Szełemej.  

Kampanię wspiera Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
w Wałbrzychu, wałbrzyskie organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, Biuro Komunikacji w Wałbrzychu, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Straż Miejska w Wałbrzychu, Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu, Zarząd Dróg Komunikacji
i Utrzymania Miasta, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Śląskie Konsorcjum Autobusowe
w Wałbrzychu.

Celem Kampanii jest zwrócenie uwagi na problem zajmowania przez kierowców „ kopert” miejsc przeznaczonych do parkowania wyłącznie dla pojazdów osób niepełnosprawnych. „Koperta” przez większość kierowców jest kojarzona z ułatwieniem, a nie koniecznością. Nie każdy wie, że miejsca postojowe dla niepełnosprawnych charakteryzuje nie tylko położenie blisko wejścia do sklepu, ale przede wszystkim szerokość, umożliwiająca wyjęcie wózka inwalidzkiego z samochodu.

W ramach programu kampanii, w dniu 16 października 2015 r., o godz.11.00 na terenie Galerii Victoria, odbędzie się konferencja plenerowa na której, zostaną poruszone ważne kwestie dotyczące zmian wprowadzonych, w przepisach prawo o ruchu drogowym.

Podejmowane działania związane będą  z dystrybucją ulotek oraz akcją plakatową.

Na konferencji zostanie zaprezentowany samochód, zakupiony z programu PFRON oraz dotacji
z budżetu Miasta dla Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 w Wałbrzychu.  
 
Organizując kampanię parkingową, w naszym mieście chcemy kształtować odpowiedzialną
postawę wśród mieszkańców naszego miasta, dążąc do równego traktowania, oraz przestrzegania
praw osób niepełnosprawnych.

Działania prowadzone w ramach Kampanii parkingowej, realizowane będą, przy aktywnej współpracy  Urzędu Miasta ze Strażą Miejską oraz Komendą Miejską Policji.

Program społecznej Kampanii został przygotowany przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Wałbrzycha do Spraw Osób Niepełnosprawnych.  

Program będzie miał na celu min.: przekonanie mieszkańców naszego miasta, że oznaczone miejsca parkingowe stanowią bardzo ważny element w codziennym życiu niepełnosprawnych kierowców
i znacznie pomagają im, w pokonywaniu wielu przeszkód i barier, które dla pełnosprawnego człowieka nie stanowią  żadnego problemu.

 

Sporządziła:
Janina Turicka
Pełnomocnik Prezydenta Miasta
do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter